ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ


Η συμμετοχή σας σε κάποια από τις εκδρομές της MARIOS TRAVEL AGENCY, είναι μία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και στο γραφείο Γενικού τουρισμού MARIOS TRAVEL AGENCY.

Οι κάτωθι αναφερόμενοι γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.

1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών / ταξιδιωτών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για την διοργάνωση των ταξιδιών(μεταφορικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.) στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Είναι αυτονόητο ότι το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ανωμαλίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του ή που οφείλονται σε πταίσμα των ανωτέρω φορέων παροχής υπηρεσιών ή από τη φύση τους είναι αδύνατη η πρόβλεψη και η αντιμετώπισή τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η κλοπή, η απώλεια, η φθορά αποσκευών και διαφόρων αντικειμένων, η απώλεια χρημάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών κλπ. Φυσικά το γραφείο μας για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Γραφείο μας είναι υπεύθυνο και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης μονομερώς είτε πριν την αναχώρηση είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε περίπτωση έκτακτων ή αναπόφευκτων καταστάσεων, ύστερα από ενημέρωση του Πελάτη.

Το Γραφείο μας δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της εκτέλεσης του προγράμματος όταν η μη εκτέλεση αυτού οφείλεται: α.) Σε μη συμμόρφωση του Πελάτη με τις έννομες υποχρεώσεις του, β.) Όταν η αποκατάσταση είναι αδύνατη, γ. Όταν η αποκατάσταση συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες του Γραφείου,  λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη εκτέλεσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται.

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Το Γραφείο μας δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να επιστρέψει στους συμμετέχοντες το σύνολο του ποσού που κατέβαλαν για το πακέτο, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αποζημίωσης, στις εξής περιπτώσεις:

Α.) Εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση και το Γραφείο μας κοινοποιήσει στον Πελάτη καταγγελία της σύμβασης εντός των εξής προθεσμιών:

1. Είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι (6) ημέρες.

2. Επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο (2) και έξι (6) ημερών.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο (2) ημέρες.

Β.) Εάν το Γραφείο μας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες καταγγελία της σύμβασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.


4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ

Μετά τη σύναψη σύμβασης οι τιμές μπορούν να αυξηθούν αποκλειστικά μόνο ως άμεση συνέπεια αλλαγών σχετικά με τα εξής:

Α. Την τιμή μεταφοράς των συμμετεχόντων ως επιβατών που προκύπτει από το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας.

Β. Το επίπεδο των φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες

Γ. Τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν τη σύμβαση.

Η αύξηση της τιμής, κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το οκτώ (8%) τοις εκατό της συνολικής τιμής του πακέτου, κοινοποιείται από το Γραφείο μας στους συμμετέχοντες, υπολογισμένη αναλυτικά με τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο από κοινού με την αιτιολόγηση της το αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου και δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της εκδρομής.

Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, το Γραφείο μας έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στους Συμμετέχοντες.

5. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια, το δε γραφείο μας δεν μπορεί να παρέμβει και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με αλλαγές που επέρχονται από τις αεροπορικές εταιρείες, για λειτουργικούς λόγους στους τύπους αεροσκαφών, το πρόγραμμα της πτήσης, τους ενδιάμεσους σταθμούς, τις ώρες αναχωρήσεων, αφίξεων κλπ. , καθώς επίσης για την επιλογή των αριθμών θέσεων και για τυχόν μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων από των αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους (overbooking).

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Η κατηγορία ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ένα ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάσταση αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Σε ορισμένες χώρες όπου η τουριστική υποδομή είναι μέτρια, τα ξενοδοχεία προσφέρουν μέτριες ανέσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην περιγραφή των προγραμμάτων.

Συνήθως η παραμονή γίνεται σε δωμάτια στάνταρντ. Εάν ο ταξιδιώτης καταβάλλοντας την διαφορά λάβει μονόκλινο δωμάτιο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το δωμάτιό του θα είναι ευρύτερο ή σε καλύτερη θέση. Εάν επιθυμείτε σε δίκλινο δωμάτιο να έχετε διπλό κρεβάτι, πρέπει να μας το δηλώσετε με την εγγραφή σας. Το γραφείο μας θα προσπαθήσει να το εξασφαλίσει, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την επίτευξή του. Συνιστάται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με προσθήκη πτυσσόμενου κρεβατιού. Η επιλογή των δωματίων, του ορόφου κλπ, γίνεται από τη διεύθυνση του ξενοδοχείο και μόνο, η οποία και είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο (γεύματα, room service κλπ.).

Αν είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή των συμμετεχόντων, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, το Γραφείο μας επιβαρύνεται με το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) διανυκτερεύσεων ανά συμμετέχοντα.


7. ΠΟΥΛΜΑΝ

Οι θέσεις στο πούλμαν αλλάζουν ανάλογα με την διάρκεια της εκδρομής. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική κάθε ημέρα από όλους τους ταξιδιώτες χωρίς καμία εξαίρεση.

8. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η εστίαση των εκδρομέων γίνεται ομαδικά

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία έχουμε προβεί σε ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, μέρους της καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ανωτέρω ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ουδεμία σχέση έχει με την ταξιδιωτική ασφάλιση και δεν καλύπτει ατυχήματα, προβλήματα υγείας κλπ.

10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση πριν την υπογραφή της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιωτικού πακέτου, παρέχει στον ταξιδιώτη κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με προαιρετικές ή υποχρεωτικές ταξιδιωτικές ασφαλίσεις, ανάλογα με τον εκάστοτε προορισμό.11. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 

Ο ταξιδιώτης οφείλει να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και στις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κλήση για παρουσίαση ενώπιον της αρχής , σύλληψη, απαγόρευση εξόδου από την Ελλάδα ή εισόδου στη χώρα προορισμού/απέλαση, ή κύρωση από τις εθνικές αρχές, και δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν και άλλα άτομα. Η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του Ταξιδιώτη προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών. Ο Ταξιδιώτης φέρει την ευθύνη επίβλεψης και εποπτείας των ανηλίκων τέκνων που συνοδεύει και φέρει το βάρος της ευθύνης των πράξεων, της συμπεριφοράς και της ασφάλειας τους. Ο Ταξιδιώτης υποχρεούται στην έγκαιρη προσέλευσή του, στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του

Ταξιδιώτη, που έχει ως  αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ισοδυναμεί με απώλεια δικαιώματος επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο Ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι και την σύμβαση με δική του πρωτοβουλία.

Ο Ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στα λιμάνια, σταθμούς και δη αεροδρόμια δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή του εκτός και αν υπάρχει κάποια άλλη ειδικότερη πρόβλεψη. Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι ο Πελάτης-Ταξιδιώτης οφείλει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις του ή άλλο δρομολόγιό του. Οι Πελάτες-Ταξιδιώτες από άλλες μάκρυνες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα -κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα- στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μέσων μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.


12. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο κάθε ταξιδιώτης δικαιούται μεταφορά μιας αποσκευής βάρους 23 κιλών και μία χειραποσκευή 53εκ. X 26εκ. X 23εκ.. βάρους 8 κιλών. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευών η αεροπορική εταιρεία θα αποζημιώσει τον ταξιδιώτη σύμφωνα με το βάρος της αποσκευής και σε καμία περίπτωση το γραφείο μας, σύμφωνα με την Συνθήκη της Βαρσοβίας, ανεξαρτήτως της αξίας του περιεχομένου της αποσκευής. Το Marios Travel δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για φθορές φορτοεκφόρτωσης από οδηγούς/αχθοφόρους σε οποιδήποτε μεταφορικό μέσο (πούλμαν, τρένο, ταξι κτλ).

13. ΥΓΕΙΑ

Άτομα που παρουσιάζουν μειωμένη κινητικότητα, κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, γύναικες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ασυνόδευτοι ανήλικοι και άτομα που παρουσιάζουν ανάγκη ειδικής ιατρικής βοήθειας οφείλουν να ενημερώσουν το Γραφείο μας το αργότερο έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Το Γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση ειδικών συνθηκών, χωρίς να φέρει ευθύνη κατά την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση μέρους του προγράμματος.

Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο πρόβλημα υγείας κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος θα συμπαρασταθούμε στον παθόντα κατά το μέτρο του δυνατού, δεν έχουμε όμως την ευθύνη κάλυψης κανενός εξόδου (κόστος νοσοκομείου, ιατρών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετάβασης οικείων, περαιτέρω παραμονή κλπ.). Επειδή δε η εκδρομή των υπολοίπων ταξιδιωτών πρέπει να συνεχισθεί κανονικά, ο υπεύθυνος αρχηγός δεν δύναται να παραμείνει πέραν των ευλόγων ορίων – όπως αυτά επιβάλλονται και καθορίζονται από την αναγκαιότητα της ομαλής συνέχισης του προγράμματος των υπολοίπων μελών της ομάδος.

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα της Επιχείρησης καλύπτονται από την αφερεγγυότητα του Διοργανωτή μέσω ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που περιλαμβάνει και την εγγύηση για ενδεχόμενο επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

15. ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ως ασυνόδευτοι θεωρούνται οι ανήλικοι, όταν κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε οργανωμένο πακέτο ταξιδιού, δεν συνοδεύονται από γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κατά κανόνα, η Επιχείρηση δεν αποδέχεται τη συμμετοχή ασυνόδευτων ανήλικων στα ταξιδιωτικά πακέτα που διοργανώνει. Σε κάθε περίπτωση, αν κατ΄εξαίρεση επιτραπεί η συμμετοχή ασυνόδευτου ανήλικου, σε κάποιο από τα ταξιδιωτικά πακέτα της Επιχείρησης, η τελευταία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στους Κηδεμόνες του ανηλίκου κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την άμεση επαφή με τον ανήλικο ή με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο, στον τόπο διαμονής του τελευταίου. 

16. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Τυχόν παράπονα πρέπει να γνωστοποιούνται στον αρχηγό κατά της εκδρομής ο οποίος θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας. Μετά το τέλος της εκδρομής, ο Ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει τον Διοργανωτή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις, σχετικά με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. 


17. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΥΛΟΓΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν ο Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει της ανωτέρω πρόβλεψης, οφείλει να καταβάλει στο Γραφείο μας, μία εύλογη και δικαιολογημένη χρέωσης καταγγελίας, η οποία ρυθμίζεται με βάση την χρόνο της καταγγελίας, την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και τα αναμενόμενα έσοδα από την περίπτωση εναλλακτικής αξιοποίησης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:

  • Για καταγγελία της σύμβασης στο χρονικό διάστημα μεταξύ τριάντα (30) έως είκοσι (20) ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, η χρέωση της καταγγελίας καθορίζεται στο τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της σύμβασης.
  • Για καταγγελία της σύμβασης στο χρονικό διάστημα μεταξύ δεκαεννέα (19) έως έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, η χρέωση καταγγελίας καθορίζεται στο πενήντα (50%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της σύμβασης.
  • Για καταγγελία της σύμβασης στο χρονικό διάστημα μεταξύ πέντε (5) ημερών έως και την ημερομηνία αναχώρησης, η χρέωσης καταγγελίας καθορίζεται στο εκατό (100%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της σύμβασης.

Το Γραφείο μας παρέχει το δικαίωμα σε κάθε συμμετέχοντα, στην περίπτωση σύνδρομης αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, να εκχωρήσει τη συμμετοχή στο ταξιδιωτικό πακέτο σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής. Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί έως και επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης

Τόσο ο αρχικός συμμετέχων όσο και το τρίτο πρόσωπο (Εκδοχέας) εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή ενδεχόμενου οφειλόμενου υπολοίπου από το κόστος του πακέτου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση, για τις οποίες θα ενημερωθούν αναλυτικά από το Γραφείο μας.


18. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΧΡΗΣΗ EMAIL 

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που εισάγετε στην ιστοσελίδα μας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Αυτός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που μπορούν να σας προσδώσουν «προσωπικά στοιχεία», συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του επωνύμου σας, του αριθμού τηλεφώνου, της ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email). Επιπλέον στις περιπτώσεις αγοράς φυλάσσουμε τις πληροφορίες τιμολόγησης.

Το Μarios Travel και τα συστήματα κρατήσεων που χρησιμοποιεί δεν αποθηκεύουν δεδομένα πιστωτικών καρτών σε βάση δεδομένων. Τα χρησιμοποιούν μόνο κατά την διάρκεια και για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαδικασίας κράτησης.
Το Μarios Travel δεν δημοσιοποιεί, γνωστοποιεί ή διαθέτει σε τρίτα μέρη προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου και σέβεται
την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών τους.

Το Μarios Travel διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, e-mail), με σκοπό να επικοινωνεί με τους επισκέπτες του διαδικτυακού του τόπου / λήπτες των υπηρεσιών του για την προώθηση των προϊόντων του, παρέχοντας παράλληλα σε αυτούς το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα παραληπτών ανάλογων μελλοντικών ενημερώσεων (newsletters) με δήλωσή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης συγκατάθεσης της εταιρείας που αναφέρεται σε κάθε σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία της μαζί σας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Διοργανωτή.