1. Διαχειριστής

Η ασκούσα ατομική επιχείρηση ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ με το διακριτικό τίτλο «Marios Travel», η οποία εδρεύει στην Καβάλα επί της οδού Βενιζέλου 33, με Α.Φ.Μ. 043206512 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020068330000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».

 • Πεδίο Εφαρμογής
  • Οι παρόντες όροι αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδας www.mariostravel.com, και την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται μέσω αυτής, καθώς και μέσω των σελίδων που διατηρεί η Επιχείρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram), ή όπου αλλού αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
  •  Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα εφαρμόζονται αναδρομικά.
  • Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 • Σκοπός ιστοσελίδας
  • Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών οργανωμένων ταξιδιωτικών πακέτων και η ενημέρωση των Πελατών για τις υπηρεσίες της Επιχείρησης.
 • Ειδικότεροι όροι παροχής υπηρεσιών
  • Παρεχόμενες υπηρεσίες
   • Η προσφορά πακέτων τουριστικών υπηρεσιών με τον συνδυασμό διαφορετικών ειδών τουριστικών υπηρεσιών, όπως η μεταφορά επιβατών, η παροχή καταλύματος και άλλες συναφείς υπηρεσίες.
  •  Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης
   • Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Ολοκλήρωση κράτησης με υποχρέωση πληρωμής».
  • Τρόποι πληρωμής
   • Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
    • Χρησιμοποιώντας πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες στον ιστότοπο της Επιχείρησης για την εκτέλεση αγορών, δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης τους.
   • Τραπεζική κατάθεση
  • Τιμές
   • Στις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται o Φ.Π.Α., καθώς και οι πάσης φύσεως κρατήσεις και τέλη.
  • Καταγγελία – Ακύρωση σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού
   • Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν ο Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού δυνάμει της ανωτέρω πρόβλεψης, δύναται να του ζητηθεί από την Επιχείρηση η καταβολή εύλογης και δικαιολογημένης χρέωσης καταγγελίας, η οποία ρυθμίζεται με βάση την χρόνο της καταγγελίας, την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και τα αναμενόμενα έσοδα από την περίπτωση εναλλακτικής αξιοποίησης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών:
    • Για καταγγελία της σύμβασης στο χρονικό διάστημα μεταξύ τριάντα (30) έως είκοσι (20) ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, η χρέωση της καταγγελίας καθορίζεται στο τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της σύμβασης.
    • Για καταγγελία της σύμβασης στο χρονικό διάστημα μεταξύ δεκαεννέα (19) έως έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, η χρέωση καταγγελίας καθορίζεται στο πενήντα (50%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της σύμβασης.
    • Για καταγγελία της σύμβασης στο χρονικό διάστημα μεταξύ πέντε (5) ημερών έως και την ημερομηνία αναχώρησης, η χρέωσης καταγγελίας καθορίζεται στο εκατό (100%) τοις εκατό του συνολικού κόστους της σύμβασης.
   • Η Επιχείρηση παρέχει το δικαίωμα στον Πελάτη, στην περίπτωση σύνδρομης αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, να εκχωρήσει τη συμμετοχή στο ταξιδιωτικό πακέτο σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής. Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί έως και επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.
    • Ο εκχωρητής της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή ενδεχόμενου οφειλόμενου υπολοίπου από το κόστος του πακέτου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση, για τις οποίες θα ενημερωθούν αναλυτικά από την Επιχείρηση.
   • Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.5.1., ο Πελάτης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας, σε περίπτωση συνδρομής αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή τη μεταφορά των πελατών στον προορισμό.
   • Η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο του ποσού που κατέβαλε για το πακέτο, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αποζημίωσης, στις εξής περιπτώσεις:
    • Εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση και η Επιχείρηση κοινοποιήσει στον Πελάτη καταγγελία της σύμβασης εντός της προθεσμίας που τάσσεται σε αυτήν, αλλά όχι αργότερα από:
     • Είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι (6) ημέρες.
     • Επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο (2) και έξι (6) ημερών
     • Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο (2) ημέρες.
    • Εάν η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη καταγγελία της σύμβασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.
  •  Αύξηση τιμών
   • Μετά τη σύναψη σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, οι τιμές μπορούν να αυξηθούν αποκλειστικά μόνο ως άμεση συνέπεια αλλαγών σχετικά με τα εξής:
    • Την τιμή μεταφοράς των πελατών ως επιβατών που προκύπτει από το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας.
    • Το επίπεδο των φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες
    • Τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν το πακέτο.
   • Η αύξηση της τιμής, κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το οκτώ (8%) τοις εκατό της συνολικής τιμής του πακέτου, πρέπει να κοινοποιηθεί από την Επιχείρηση στον Πελάτη υπολογισμένη αναλυτικά με τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο από κοινού με την αιτιολόγηση της το αργότερο έως είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.
   • Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στον Πελάτη.
  • Τροποποίηση άλλων όρων της σύμβασης
   • Η επιχείρηση δύναται να μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, εκτός της αύξησης της τιμής όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4.6 του παρόντος:
    • όταν το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στη σύμβαση
    • η μεταβολή είναι ασήμαντη
    • ο πελάτης ενημερώνεται για τη μεταβολή με τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο σε σταθερό μέσο.
   • Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, η Επιχείρηση υποχρεωθεί να τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό τα κύρια χαρακτηριστικά του πακέτου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση της τιμής αυτού πάνω από το οκτώ (8%) τοις εκατό του συνολικού κόστους, τότε η Επιχείρηση δύναται να τάξει στον πελάτη εύλογη προθεσμία, ώστε:
    • Να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση
    • Να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας.
    • Να προσφερθεί στον πελάτη άλλο πακέτο ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας.
  • Εκτέλεση του πακέτου
   • Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Όμως, σε περίπτωση που οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν παρασχεθούν σύμφωνα με τη σύμβαση, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση τους, στις περιπτώσεις που:
    • Οφείλονται σε μη συμμόρφωση του Πελάτη με τις έννομες υποχρεώσεις του.
    • Η αποκατάσταση τους είναι αδύνατη.
    • Η αποκατάσταση τους συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες της Επιχείρησης, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται.
   • Αν είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή του Πελάτη, όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, η Επιχείρηση επιβαρύνεται με το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) διανυκτερεύσεων ανά πελάτη.
   • Άτομα που παρουσιάζουν μειωμένη κινητικότητα, κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, γύναικες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ασυνόδευτοι ανήλικοι και άτομα που παρουσιάζουν ανάγκη ειδικής ιατρικής βοήθειας οφείλουν να ενημερώσουν την Επιχείρηση το αργότερο έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου.
  • Συμμόρφωση Πελατών
   • Για την ορθή εκτέλεση του πακέτου, η Επίχειρηση δύναται να ζητά την παροχή επιπρόσθετων στοιχείων ή πληροφοριών από τους Πελάτες.
   • Ειδικότερα κατά περίπτωση, η συμμόρφωση των πελατών ενδέχεται να απαιτεί την χορήγηση θεώρησεων εισόδου (Visa) σε τρίτες χώρες, την χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών (εμβολιασμού) ή την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων.
   • Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση και προσήκουσα ανταπόκριση των Πελατών στα εν λόγω αιτήματα της Επιχείρησης δύναται να οδηγήσει σε μη προσήκουσα εκπλήρωση των παρεχόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
  • Επιστροφή χρηματικών ποσών
   • Όπου στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης προβλέπεται επιστροφή χρηματικών ποσών από την Επιχείρηση, αυτή πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.
   • Η Επιχείρηση οφείλει να χρησιμοποιήσει το ίδιο μέσο που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την καταβολή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει διαφορετικό μέσο καταβολής, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν επιπρόσθετες δαπάνες ή ενδεχόμενες καθυστερήσεις.
  • Έκπτωση/Δώρα/Προωθητικές Ενέργειες
   • Η Επιχείρηση εκτελεί κατά καιρούς διάφορες προωθητικές ενέργειες, όπως εκπτώσεις, παροχή δώρων με αγορές κτλ. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να εκτελούνται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων αναζήτησης.
   • Μοναδική ορθή απεικόνιση των τιμών και των υπηρεσιών της Επιχείρησης, είναι αυτή που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας
 • Δικαίωμα Υπαναχώρησης
  • Σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Πελάτης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς ειδικότερη αιτιολόγηση των λόγων.
   • Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης εισάγεται στις περιπτώσεις που η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού καταρτίζεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία θεωρείται πως έχει παρασχεθεί πλήρως λόγω της ολοκλήρωσης των προπαρασκευαστικών πράξεων αυτής και ο Πελάτης αναγνωρίζει πως η πλήρης παροχής της υπηρεσίας οδηγεί στην απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης. Στις περίπτωσεις αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί καταγγελίας της σύμβασης.
  • Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Επιχείρηση με μία ξεκάθαρη έγγραφη δήλωση απευθυνόμενη προς αυτήν, η οποία κοινοποιείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα έντυπης υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
  • Μετά την αποστολή της ως άνω δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη για τη λήψη αυτής, με την αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος.
  • Η Επιχείρηση οφείλει, μετά τη λήψη της υπαναχώρησης, να επιστρέψει χωρίς ανυπαίτια καθυστέρηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών στον Πελάτη, όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν.
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
  •  Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
  •  Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
  • Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.
 • Πολιτική προστασίας δεδομένων
  •  Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα (Υπερσύνδεσμος για την πολιτική προστασίας δεδομένων)
   • Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.
 • Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 •  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία
  • Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή και εκτέλεση των όρων του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.